Ανθρώπινο δυναμικό

Η Ομάδα μας

Τσακνάκης Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.


Είναι υπεύθυνος για τη μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών των κτιρίων, όπως είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις, η χρήση, ο προσανατολισμός και η στατικότητα. Προτείνει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και εκτελεί χρέη οργάνωσης και επίβλεψης των έργων.
Project Manager

Βέρρας Χρήστος

Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής Τ.Ε. - Μ.Δ.Ε Μηχατρονική


Ασχολείται κυρίως με το ηλεκτρομηχανολογικό κομμάτι των εγκαταστάσεων. Είναι πιστοποιημένος KNX partner, υλοποιεί τα συστήματα αυτοματισμών και χειρίζεται τα απαραίτητα λογισμικά.
Project Engineer

Τσακνάκης Αλέξανδρος

Μαθηματικός


Αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική προσέγγιση των παρεμβάσεων. Επίσης, διεκπεραιώνει εργασίες λογιστικής φύσης, διαχείρισης της εταιρείας, οργάνωσης αποθήκης και παραγγελίας υλικών.
Business Administrator

Κρασσά Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. - M.Sc.


Παρέχει υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού όπως η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και αδειών εργασιών μικρής κλίμακας. Επιπλέον, διαθέτει βαθειά γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων τα οποία είναι απαραίτητα για τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων.
Partner Engineer

Τζιμούλης Γεώργιος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Εξειδικεύεται στις ενεργειακές εφαρμογές. Εκπονεί μηχανολογικές μελέτες και υποστηρίζει τα έργα στα οποία κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή και τεχνογνωσία μηχανολόγου μηχανικού.
Partner Engineer