Μελέτες Μηχανικού

Η eco energy plan αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και την εκπόνηση μελετών μηχανολόγου και πολιτικού μηχανικού, οι οποίες εξειδικεύονται κυρίως σε εφαρμογές παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας.

Πρωταρχικός στόχος είναι η αποδόμηση και ανάλυση της υπάρχουσας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, σε συνδυασμό με τον ακριβή καθορισμό των πραγματικών ενεργειακών απαιτήσεων, βάσει της θερμομονωτικής ικανότητας του εκάστοτε κτιρίου, καθώς επίσης και της χρήσης του. Με αυτό τον τρόπο, συντάσσεται ένα ρεαλιστικό ενεργειακό προφίλ και γίνεται εφικτός ο εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος, στα οποία εστιάζει η μετέπειτα μελέτη και ο σχεδιασμός της ενεργειακής αναβάθμισης.

Τεχνοοικονομικές Μελέτες

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης είναι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται από αρχικό κόστος και αναμενόμενα οικονομικά οφέλη.

Για τον εντοπισμό της βέλτιστης τεχνοοικονομικά λύσης, αξιολογούμε επενδυτικά την κάθε προτεινόμενη παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης, υπολογίζοντας με ακρίβεια της αναμενόμενες ετήσιες ταμειακές ροές, την καθαρή παρούσα αξία (NPV) και οικονομικούς δείκτες όπως ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης κεφαλαίου (IRR) και o δείκτης απόδοσης επένδυσης (ROI).

Κατασκευές

Ασχολούμαστε με εφαρμογές που αφορούν την παραγωγή, εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας.

Συνεργαζόμενοι με κορυφαίες εταιρείες όπως η ABB, η Wolf, η Daikin και η Knauf, κατασκευάζουμε συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, θερμομόνωσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υψηλής ποιότητας, αποδοτικότητας και αισθητικής.

Τεχνικές μετρήσεις

Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό προβαίνουμε σε τεχνικές μετρήσεις, αξιολογούμε τα αποτελέσματα, εξάγουμε συμπεράσματα βάσει τεχνικών προτύπων και προτείνουμε τις αντίστοιχες, απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Θερμογράφηση κτιρίων

Μεσω της θερμογράφησης αξιολογείται η θερμομονωτική ικανότητα των δομικών στοιχείων ενός κτρίου ενώ ταυτόχρονα εντοπίζονται τα σημεία στα οποία συγκεντρώνεται υγρασία. Το αποτέλεσμα είναι η στοχευμένη και αποτελεσματική παρέμβαση σε κάθε περίπτωση.

Μετρήσεις ροής, πίεσης και θερμοκρασίας αέρα σε στόμια και αεραγωγούς

Η ρύθμιση του δικτύου αεραγωγών και στομίων σε συστήματα κλιματισμού-εξαερισμού είναι απαραίτητη για τη μέγιστη εξοικονόμηση, τη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης στο χώρο και την ελαχιστοποίηση του θορύβου.

Ανάλυση καυσαερίων

Η ανάλυση καυσαερίων είναι ζωτικής σημασίας για συστήματα θέρμανσης με καύση πετρελαίου ή αερίου. Εξασφαλίζει την άριστη ρύθμιση και λειτουργία τους, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τους και την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας

Χρησιμοποιώντας έξυπνους μετρητές ενέργειας καταγράφουμε και αναλύουμε τις καταναλώσεις του κτιρίου. Στη συνέχεια δημιουργούμε το ενεργειακό του προφίλ, το οποίο είναι το εργαλείο για την στοχευμένη ενεργειακή αναβάθμιση και τη μετέπειτα διαχείριση ενέργειας.